Reglement

Het huishoudelijk reglement van Volleybal Team Lichtervelde

Artikel 1: Algemene bepalingen.
$1. Ieder lid van de vereniging wordt geacht van de inhoud op de hoogte te zijn. Dit reglement wordt op de website van de vereniging
geplubliceerd. Elk lid kan aan het algemeen bestuur een exemplaar op papier opvragen. Op het document waarin tot het betalen van het
jaarlijkse lidgeld wordt uitgenodigd, wordt het lid gewezen op zijn/haar aanvaarding van dit reglement als gevolg van de betaling van het
lidgeld.
$2. Door zijn toetreden verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan het huishoudelijk reglement van de vereniging.
$3. Dit huishoudelijk reglement bepaalt nader de organisatie, de werking van VTL en beschrijft nader de rechten en verplichtingen van de
leden.
Artikel 2: Doel van de vereniging.
VTL is een volleybalvereniging die aan jongeren de kans wil bieden om volleybal te spelen waarbij zowel recreatie als competitie aan bod
komen.
Artikel 3: Leden.
$1. Alleen natuurlijke personen die aangesloten zijn bij de Vlaamse Volleybalbond (hierna VVB), kunnen lid zijn van de vereniging zodat ze
ook meteen verzekerd zijn.
$2. De vereniging kent jeugdleden vanaf 6 jaar en seniorleden (de leeftijdgrens voor senioren is deze die door de VVB wordt gehanteerd).
Seniorleden kunnen spelende of niet-spelende leden zijn.
$3. Als spelende leden worden alleen meisjes/dames aangenomen; wanneer er voldoende jongens zich op de initiatie aanbieden, waardoor
vooruitzichten ontstaan op het vormen van een ploeg, kunnen deze jongens toegelaten worden.
$4. Het algemeen bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en geboortedata van de
leden zijn opgenomen.
$5. Het algemeen bestuur draagt er zorg voor dat diegenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld
bij de VVB.
$6. Van de leden wordt verwacht dat ze de reglementen en besluiten van organen van de vereniging naleven en dat ze zich tegenover elkaar
en de vereniging gedragen naar wat door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en dat ze de belangen van de vereniging niet te schaden.
$7. De leden zijn tevens gehouden de statuten en reglementen van de VVB, eveneens de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na
te leven.
$8. Bestuur en trainersstaf beslissen in onderling overleg over de samenstelling van de ploegen en de jeugdreeksen en de bekercompetities
waarvoor wordt ingeschreven.
$9. Elke ploeg heeft minstens één ploegverantwoordelijke; het bestuur maakt met hen concrete afspraken.
Artikel 4: Lidmaatschapsbijdrage.
$1. Elk jaar legt het algemeen bestuur de bijdrage voor de leden vast.
*Het algemeen bestuur maakt onderscheid tussen de bijdrage voor de jeugdleden en de bijdrage voor de seniorleden.
*Het algemeen bestuur bepaalt het bedrag van de eventuele korting die op de bijdragen wordt toegestaan voor de leden die voor een datum
die het bepaalt, hun bijdrage betalen.
*Het algemeen bestuur kan steeds beslissen om in behartenswaardige gevallen voor een lid dat daartoe op gemotiveerde wijze verzoekt, af te
wijken van het vastgelegde bedrag.
*Het algemeen bestuur beslist over de eventuele vermindering van het bedrag van de bijdrage voor wie lid wordt in de loop van het seizoen.
$2. Van de bijdrage betaalt de vereniging de jaarlijkse kost voor de aansluiting van de leden bij de VVB.
$3. Jeugdleden die spelen bij een seniorenploeg zijn het lidgeld verschuldigd als jeugdspeler indien zij, volgens hun leeftijd, bij een jeugdploeg
kunnen spelen, ook als de club in de overeenstemmende jeugdreeks geen ploeg heeft ingeschreven.
$4. Vanaf 15 september volgt een aanmaning en heeft het algemeen bestuur het recht om de speler die zijn lidgeld niet betaald heeft, uit te
sluiten van trainingen en/of wedstrijden.
$5. Het algemeen bestuur heeft bovendien de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als na herhaalde schriftelijke
aanmaning op 1 november niet aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan.
$6. Nieuwe leden krijgen de kans om 1 maand te trainen vooraleer zij beslissen of zij al dan niet lid worden.
Artikel 5: Verzekering.
Door de aansluiting bij de VVB zijn de leden verzekerd. Bovendien zijn spelers die de initiatie volgen, ingevolge het overmaken van hun namen
aan de VVB, eveneens verzekerd.
Artikel 6. Andere activiteiten, behoudens competitie-, bekerwedstrijden, trainingen en tornooien.
Om het doel van de vereniging, rechtstreeks of onrechtstreeks, te helpen bereiken, kan het algemeen bestuur zelf activiteiten organiseren
(verkoopacties, eetfestijn, zelf-ingerichte tornooien, enz.) of medewerking verlenen aan door anderen ingerichte activiteiten. Ook voor deze
activiteit gaat de vereniging een verzekeringspolis; hiervoor zijn niet alleen leden maar alle deelnemers verzekerd.
Artikel 7. Medewerking van de spelende leden.
* Van de spelende leden wordt verwacht dat zij, behoudens aannemelijke reden, hun medewerking verlenen aan de activiteiten die de
vereniging inricht. Dat geldt zowel voor de reguliere en de bekercompetitie (in het bijzonder wedstrijdleiding als scheidsrechter van
bepaalde jeugdwedstrijden) als voor de extra activiteiten bedoeld in artikel 6.
*Het bestuur deelt de taak op voorhand mee, voldoende op voorhand zodat het lid de nodige schikkingen kan nemen om zich vrij te maken of
een vervanger te zoeken.
* Het bestuur zal zonodig een lijst opstellen waarin de namen vermeld zijn van de leden die een welbepaalde taak tijdens die activiteiten
moet uitoefenen.
*Wie voor de haar/hem gevraagde taak verhinderd is, moet zelf een vervanger zoeken en de wijziging meedelen aande verantwoordelijke van
het bestuur.
* Vermits van alle leden verwacht wordt dat ze de belangen van de vereniging hoog in het vaandel dragen, kan elk bestuurslid, de
jeugdcoördinator en elke trainer van elk spelend lid dat volgens zijn leeftijd en/of ervaring daartoe geschikt is, vragen om in te springen ter
vervanging van een lid dat, om welke reden ook, niet aanwezig is of niet langer ter plaatse kan blijven om een taak te vervullen. Hetzelfde
kan gebeuren om een officieel aangeduide scheids- of lijnrechter te vervangen wanneer dat volgens de reglementen van de volleybalbond
voorgeschreven is.
Artikel 8. Aanwezigheid op vergaderingen van spelende leden.
Het bestuur kan vergaderingen inrichten voor alle of sommige spelende leden voor het horen door, overleg met, bespreking met en/of
mededeling vanwege het bestuur. Behoudens objectieve redenen die op voorhand moeten worden meegedeeld, wordt van elk behoorlijk
uitgenodigd lid verwacht op tijd op die vergaderingen aanwezig te zijn.
Artikel 9. Gedrag en respect.
$1. Voor elke vorm van pesten, racisme, onderscheid op basis van taal, afkomst, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, enz.,
druggebruik en verdovende middelen, doping (zowel gebruik als het gebruik mogelijk maken) alcoholmisbruik, diefstal, ongewenst sexueel
gedrag, homofobie en actief politiek bedrijvenis in de vereniging geen plaats en wordt als gedrag beschouwd dat in strijd is met de belangen
van de vereniging
$2. Van elk lid wordt verwacht dat het in alle omstandigheden fair play en beleefdheid in acht neemt en dat ook van de toeschouwers,
medestanders van de vereniging, vraagt te doen.
$3. De leden gaan respectvol om met het materiaal van de vereniging en dat van derden.
$4. De leden hebben respect voor het milieu; in het bijzonder zullen zij alle afval in de sportzalen, de kleedkamers, douches enz. verwijderen
en in de daartoe bestemde plaatsen deponeren met oog voor gescheiden afvalophaling (in het bijzonder PMD en restafval); ze zullen ook het
nodige doen om energie te besparen, onder andere door niet nodeloos lichten te laten branden en water in douches te laten lopen.
$5. De spelende leden zullen trainingen en wedstrijden steeds aangepaste en veilige kledij en schoeisel dragen. Ornamenten die de speler
zelf en/of anderen kunnen verwonden, zijn verboden.
$6. De vereniging stelt aan de spelende leden een uitrusting bestaande uit een truitje en een broekje ter beschikking, uniform per ploeg
en in overeenstemming met de reglementen van de VVB. Er kan een training, een sweater, een sportzak, enz. ter beschikking gesteld worden
van de leden. Die kledij en andere goederen blijven eigendom van de vereniging. Uit respect voor sponsors, zijn de leden ertoe gehouden om
die kledij op de wedstrijden te dragen en die andere goederen te gebruiken.. Op het einde van het seizoen kan die uitrusting teruggevraagd
worden door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan van die leden een waarborg vragen bij het overhandigen van die uitrusting.
Indien de uitrusting niet – in degelijke toestand – kan teruggegeven worden, kan het algemeen bestuur beslissen om de waarborg geheel of
gedeeltelijk in te houden of, wanneer er geen waarborg zou zijn betaald, het bedrag te bepalen dat door het lid als vergoeding moet worden
betaald, daarbij zal rekening worden gehouden met de oorspronkelijke kostprijs, slijtage bij aanvang van het seizoen en de normale slijtage
tijdens het seizoen.
Artikel 10. Communicatie per e-mail.Van elk lid dat een e-mailadres opgeeft aan het bestuur, wordt vermoed dat het binnen een redelijke termijn na het versturen kennis zal genomen hebben van de elektronische berichten uitgaande van het bestuur, jeugdcoördinator, trainers en/of ploegverantwoordelijken. Omdie reden komt het aan elk lid toe om elke wijziging van e-mailadres onmiddellijk mee te delen aan de secretaris.De secretaris heeft op zijn beurt de taak om de wijzigingen die hem worden meegedeeld zo snel mogelijk mee te delen aan de andere be-stuursleden, de jeugdcoördinator, de trainers en de ploegverantwoordelijken. Het bovenstaande belet niet dat het bestuur per telefoon enof brief onderling en met de leden kunnen communiceren.
Artikel 11. Sancties.$1. Geen andere sancties kunnen door het algemeen bestuur worden opgelegd dan deze die in het reglement worden voorzien.a. In het algemeen zullen sanctioneerbaar zijn: alle handelingen die in strijd zijn met het huishoudelijk reglement van de vereniging of waar-door de belangen van de vereniging worden geschaad.b. Tevens zullen sanctioneerbaar zijn: alle handelingen die in strijd zijn met de wedstrijdbepalingen, evenals met de statuten, reglementenen/of besluiten van de VVB of waardoor de belangen van de VVB, dan wel van de volleybalsport in het algemeen worden geschaad.c. Ook zal sanctioneerbaar zijn: moedwillig onjuiste informatie verstrekken of achterhouden van nodige informatie.$2. Het algemeen bestuur is bevoegd om overtredingen te bestraffen, en dit ongeacht de eventuele sancties waarin het tuchtreglementvan de VVB voorziet. $3. In geval van een overtreding, als bedoeld in paragraaf 1 kunnen de volgende sancties worden opgelegd:- berisping- schorsing- geldboete- ontzetting uit het lidmaatschap.$4. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.$5.a. Schorsing, geldboete en ontzetting uit het lidmaatschap kunnen alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de reglementenof besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt en nadat het betrokken lid in zijn standpunt en verweer werd gehoord.b. Nadat het algemeen bestuur tot ontzetting uit het lidmaatschap heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door middel vaneen aangetekende brief met opgave van de reden(en) van het besluit inkennis gesteld.$6. Boetes opgelegd door de VVB kunnen, als zij door toedoen van een lid zijn ontstaan, op dit lid worden verhaald.$7. Schade aan of verlies van eigendommen van de vereniging ontstaan anders dan door normaal gebruik, kan door het algemeen bestuur op het betrokken lid worden verhaald. De vergoeding moet binnen 30 dagen en na uitnodiging tot betaling, aan de penningmeester worden betaald.$8. Van de door het algemeen bestuur van de vereniging opgelegde straffen staat geen beroep open.
Artikel 12. Bestuur.
$1. Binnen het algemeen bestuur bestaan onderafdelingen waaronder het dagelijks bestuur en het jeugdbestuur.
$2. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een jeugdvoorzitter. Det dagelijks
bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende zaken beslissingen. Zij is daarvan verantwoording schuldig aan het
algemeen bestuur. Eventueel kan een vijfde lid benoemd worden: een ondervoorzitter.
$3. Het jeugdbestuur heeft de bijzondere opdracht om in het algemeen beslisingen te nemen ter voorbereiding, planning – ook op middellange
en lange termijn – organiseren en in goede banen leiden van de jeugdopleiding en jeugdcompetitie.
Artikel 13. Vergaderingen bestuur.
$1. Het algemeen bestuur vergadert zo vaak als een derde van alle bestuursleden of de voorzitter dit nodig achten.
$2. Het dagelijks bestuur vergadert 1 keer per maand, tenzij er geen agendapunten zijn. Het algemeen bestuur wordt op de eerstvolgende
vergadering op de hoogte gebracht van de beslissingen van het dagelijks bestuur.
$3. Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als twee leden ervan dit nodig achten.
$4. Er kan vergadert worden als toevallig alle bestuursleden of alle leden van een bestuursafdeling bij elkaar zijn.
$5. Behalve bij spoed- of toevallige vergaderingen, worden de leden een week op voorhand op de vergadering uitgenodigd en wordt de
agenda meegedeeld; de leden van de vergadering hebben het recht om punten toe te voegen aan de agenda; wanneer de behandeling van
een punt dat niet bij de uitnodiging op de agenda stond voorbereiding veronderdtelt en/of de duur van de vergadering onredelijk lang zou
doen duren, wordt bij gewone meerderheid beslist om het punt te verdagen naar een zo nabij mogelijke datum.
$6. Bij spoed kunnen bestuursleden door het dagelijks bestuur (telefonisch, per mail of fax) geraadpleegd worden; op de eerstvolgende
algemene bestuursvergadering wordt nader gerapporteerd.
$7. De secretaris, of een lid dat door de voorzitter van de vergadering wordt aangeduid bij aanvang van de vergadering, makkt notulen op,
aan de hand waarvan hij/zij een verslag maakt dat op de volgende vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. De verslagen worden
ter kennis gebracht van het algemeen bestuur.
$8. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en het jeugdbestuur kunnen beslissen om een lid uit te nodigen op hun vergadering.
Omgekeerd kan initiatief tot het bijeenroepen van een vergadering genomen worden door:
– de jeugdcoördinator,
– de trainer,
– een ploegverantwoordelijke,
– een groep van spelers bestaande uit minstens de helft van de spelers die in dezelfde ploeg aantreden.
Deze leden richten hun verzoek schriftelijk op per e-mail tot de secretaris die in overleg met de voorzitter een datum, uur en plaats van
bijeenkomst vastlegt.
Artikel 14. Aftreden bestuur.
$1. Bestuursleden hebben een mandaat van onbepaalde duur.
$2. Zij kunnen ontslag nemen mits zij daartoe de secretaris en/of de voorzitter daarvan schriftelijk of per e-mail inlichten. Het ontslag wordt
op de eerstvolgende vergadering besproken.
$3. Indien een functie van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester vacant wordt,heeft elk bestuurslid het recht om maximaal
twee kandidaten, met inbegrip van zichzelf voor te dragen voor die functie. Niet eer dan na één maand na het meedelen aan alle leden van
de vacature, kan het bestuur geldig beslissen over de invulling van de vacature. Ondertussen wordt de vacature waargenomen door het
oudste lid van het bestuur dat geen bijzonder mandaat heeft met dien verstande dat de ondervoorzitter de functie van waarnemend
voorzitter vervult.
Artikel 15. Voorzitter.
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten waarvoor geen leider is aangewezen. Bij zijn/haar afwezigheid vervangt
de ondervoorzitter hem/haar en bij diens afwezigheid een van de andere bestuursleden. De voorzitter stelt samen met de secretaris de
agenda voor de bestuursvergadering vast.
Artikel 16. Secretaris.
De secretaris voert de correspondentie van de vereniging met de VVB en de KWVBV en is verantwoordelijk voor het (laten) maken van de
notulen en de verslagen.
Hij/zij verricht de overige administratieve werkzaamheden en correspondentie en draagt zorg voor het archief.
Artikel 17. Penningmeester.
1. De penningmeester is belast met het geldelijke beheer. Hij/zij legt hiervan jaarlijks, in januari, rekening en verantwoording af.
Jaarlijks wordt een balans en/of een begroting gemaakt en door het algemeen bestuur goedgekeurd.
2. Zes maanden na vaststelling van de balans wordt een tussenstand van de financiën opgemaakt. Deze halfjaarlijkse rapportage kan door
alle bestuursleden desgevraagd worden ingezien.
3. Het opnemen van kasgeld en grote bedragen voor het aanvullen van voorraden gebeurt altijd door de penningmeester of een gevolmachtigde.
Artikel 18. Ondervoorzitter.
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en kan een aantal taken van e voorzitter op zich nemen.
Artikel 19. Overige bestuursleden.
De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde en zijn verplicht zonodig hun werkzaamheden over te nemen. Zij
kunnen een bijzondere opdracht krijgen hetzij om alleen, hetzij om samen met anderen te vervullen.
Artikel 20. Besluitvorming.
Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
Artikel 21. Commissies.
$1. Het algemeen bestuur kan commissies en hun voorzitter benoemen voor bepaalde taken.
$2. Beslissingen of standpunten van de commissies zijn pas definitief nadat het algemeen bestuur hiervoor goedkeuring heeft gegeven,
zodat er geen tegenstrijdigheden ontstaan.
$3. De voorzitter van de commissies brengen verslag van hun vergadering uit op de vergadering van het dagelijks bestuur.
Artikel 22. Wijziging Huishoudelijk Reglement.
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld door het algemeen bestuur met een twee-derden-meerderheid van stemmen.
Voorstellen tot wijziging gaan uit van het algemeen bestuur. Ze worden op de jaarlijkse ledenbijeenkomst bekendgemaakt.
Artikel 23. Slotartikel.
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
2. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur.
Goedgekeurd in de voltallige vergadering van het bestuur van 16 december 2008, waarop de aanwezige leden ondertekend hebben.
Een ondertekende copie van het Huishoudelijk Reglement kan bij het bestuur bekomen worden.